วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

สารพัดวิธีไล่นก ด้วย เครื่องไล่นก แบบคลื่นอัลตร้าโซนิค และ วิธีไล่นกแบบธรรมชาติ ตอนที่ 1


หลีเจงพิจารฌาตูเห็นแต่งตัวเป็นภรรยาขุนนางผู้ใหญ่ ปีสาวใช้ยืนอยู่สองช้าง อายุประมาณ ๕๐ ปีเศษ หลีเจงยกมือขึ้นคำนับ แล้วฮูหยินจึงถามว่ามาแต่ไหน ชื่อไร แต่ไร จึงหลงทางมาลีงนี้ หลีเจงบอกแต่แลชื่อแล้วว่าข้าพเจ้ามาเที่ยวยิงนกเล่น หลงทางมาจะขออาศัยท่านสักคืนหนึ่ง แล้วว่าข้าพเจ้าปีความสงสัยนัก ยออภัยท่านเลียเถิด บ้านอันนี้เป็นของท่านผู้ใดฮูหยินจึงบอกว่า บ้านนี้เป็นบ้านพวกแต่เหล็ง เราอยู่กับบุตรเรา นัดนี้บุตรเราหาอยู่ไม่ ซึ่งจะให้แขกจรมาอาศัยอยู่ในบ้านก็ไม,สมควร แต่เราเห็นว่าท่านเป็นคนสุภาพเรียบร้อย เป็นคนดืมือัรยาศัย มีความสงสารจะไมให้อาศัยเล่าก็ใม่มีที'จะไปรกแล้ว ฮูหยินจึงเรียกคนใชัไห้ยกโต๊ะมาเอี้ยงหลีเจงหลีเจงแลใปดูก็เห็นเครื่องโต๊ะจดนจงไว้พร้อม แต่อี้งยองกับข้าวมีประหลาดหาเหมีอนของตามรรรมเมียมที'เคยเห็นมาไม่ ฮูหยินก็เชิญให้หลีเจงกินโต๊ะหลีเจงกินโต๊ะพลางก็คิดรำพึงว่า กำจัดนกพิราบ  ฮูหยินคนนี้เป็นคนดีมีสติป็ญญากว้างขวางรับรองเรากิงขนาด หลีเจงก็หาอาจกินสุราให้เมาใม' ครั้นกินโต๊ะเสร็จแล้วก็ยืนขึ้นคำนับฮูหยิน ฮูหยินจึงสั่งให้บ่าวรับเอาม้าใปเอี้ยงใว้ และให้คนพาหลีเจงไปนอนอยู่ที'หอหนังลีอ จึงกำชับสั่งว่า ล้าดึกดื่นบุตรเรากลับมา ผู้คนเอิกเกริกอย่าไห้มีความตกใจกลัวเลย สั่งแล้วฮูหยินกลับเข้าไปข้างในหลีเจงก็มาที่อาศัยเห็นเตียงมุ้งม่านมีพร้อมเป็นของดใหม่ๆ หลีเจงนึกในใจว่า แซ่เหล็งคนนี้จะเป็นที่ขุนนางอะไร มั่งมีบริบูรณ์ผู้คนใข้สอยก็มาก ใจก็ตีรับแขกก็ถึงขนาด แล้วว่าเวลาดึกบุตรจะมาถึง ล้าบุตรเข้ามาถึงแล้วรู้ว่าเราเป็นแขกมาอาศัยบ้านอยู่ก็เห็นจะมารับเรา เราอย่าเพึงนอนก่อน ก็มั่งค้นเอาหนังลีอมาอ่านพอแก้หาวนอน จึงเห็นความในหนังลีอกล่าวว่าด้วยในท้องสมุทรอากาค ความประหลาดต่าง ๆ ไม่เคยได้พึง ครั้นดึกประมาณ ๒ ยามเศษ ได้ยินเลียงอื้ออิง มีคนมาเรียกที่ประตู บอกว่ามีรับสั่งมาแต่บนพึา จะมี'ฝนตกคาวันนี้แล้วได้ยินคนเชิญฮูหยินออกไปรับตรารับสั่ง หลีเจงได้ยินก็ตกใจ นึกว่าเหตุอย่างไรจึงมีหนังลีอรับสั่งบนพึาลงมาที่บ้านนี้ที่บ้านนี้มีใช่บ้านมนุษย์แล้วนึกแคลงใจอยู่ พอคนมาเรียกว่า ฮูหยินให้เชิญตัวท่านเข้าไปหลีเจงแต่งตัวแล้ว ก็ตามคนใช้เข้าไปถึงหอริบแขก แล้วคำนับฮูหยินแล้วฮูหยินจึงว่า เครื่องไล่นกไฟฟ้า  อย่าให้ท่านตกใจกลัวเลย ที่ลันนี้เป็นที่วังพญานาค ตัวเราเป็นภรรยาพญานาค บุตรชายเรา ๒ คนบนพึาตั้งให้สำหรับเดินฝน นัดนี้บุตรชายเรา ๒ คนก็ไม่อยู่ เพราะไปล่งน้องสาวที'ตำบลตองเซงยังไม'กลับมา ตัวเราเป็นหญิงไปไมได้ จะขอท่านช่วยไปท่าราชการแทนตัวเราลักครั้งหนึ่งล้าการสำเร็จแล้วจะแทนคุณท่าน  หลีเจงจึงว่า ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์จะทำประทารใดจะไปเดินฝนแทนท่านได้ ฮูหยินจึงว่า ถ้าท่านรับธุระแทนตัวเราแล้ว เราคงจะจัดแจงไหไปจงได้หลีเจงจึงว่า ถ้าตังนั้นข้าพเจ้าจะรับอาสาไปฉลองคุณแทน อย่าไห้ท่านปีความวิตก ฮูหยินจึงว่า ตราบังคับลงมา}ห้ฝนตกตั้งแต่ทิศเหนือถึงใต้ไปทางทิศตะวันตก ทางไกลกัน ๕00 โยชน์ ตั้งแต่ ๓ ยามไห้ตกไปจนสว่างเป็นหยุด แล้วฮูหยินก็รินสุรา เครื่องไล่นกพิราบทำเอง ไนขวดไห้หลีเจงถ้วยหนึ่ง จึงว่าท่านกินสุราถ้วยนี้แล้วจะไปได้กับฤทรลม หลีเจงรับสุรากินแล้วกลิ่นสุราก็หอมฟืงยิ่งนักแล้วรู้ลีกว่าร่างกายเบาขึ้น ปีแรงปีสติป็ญญากว้างขวางกว่าแต่ก่อนฮูหยินจึงว่าอย่าข้าเลย เชิญท่านขึ้นขี่ม้ามังกรเถิด ถ้าเหาะไปในอากาศ แล้วม้ามังกรกระโดดไปทีหนึ่ง ก็ให้ท่านเอาช้อนตักนี้าไนขวดหยดลงไปช้อนหนึ่งอย่าให้มากไห้น้อย นี้าอันนี้เป็นนั้าฝนไนเนืองมนุษย์ เสร็จแล้วม้ามังกรก็จะกลับมาเอง อย่าได้ปีความวิตกเลยหลีเจงได้ขวดนี้าแล้าก็ขึ้นม้ามังกร ม้ามังกรก็พาเหาะไปตามลมสายฟืาแลบที่ใด ม้ามังกรกระโดดไปทีหนึ่ง หลีเจงก็หยดนี้าลงไปหยดหนึ่งทุกครั้ง ครั้นไปถึงที่นาแห่งหนึ่ง หลีเจงก็แลไปเห็น นืกว่าที่นาอันนี้เราได้ขอนี้าชาเขากิน ที'นาก็เป็นที่ดอนนี้าแห้ง เราจะแทนคุณเขาครั้งนี้เถิด
จึงเอานํ้าหยดลงมามากกว่า ๒0 หยด ไปถึงกำหนดม้ามังกรก็กลับมาหลีเจงลงจากม้าเข้าไปในประตูบ้าน เห็นฮูหยินไม่ปีเครื่องยศแต่งตัวเป็นคนโทษก็ตกใจ เข้าไปคำนับฮูหยิน ฮูหยินว่าเหตุอย่างไรจึงท่าไห้ล่วงเกินคำสั่งไป ไล่นก ไม'ท่าตามสั่ง นี้าไนขวดนั้นหยดหนึ่ง เป็นฝนลงไนแผ่นดินศอกหนึ่ง ไปถึงที'นาอันหนึ่งเจ้าหยดลงไปกว่า ๒0 หยด ที'นาอันนั้นท่วมลึกถึง ตึกเรือนพังทลายคนตายเกือบหมด ท่าให้เราได้ความผิดต้องรับอาญาร้อยหนึ่ง บุตรเราต้องถอดจากที'ทั้ง ๒ คน

วิธีไล่นก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น